ФРАНЦИЈА

 2012

Според податок од МВР на Република Македонија, од 2012 година, во согласност со Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните,  во Франција живеат 1 639 иселеници од Македонија.