АВСТРАЛИЈА

 2011

Според пописот од 2011 година извршен од Australian Bureau of Statistics, во Австралија живеат 93 571 македонски иселеници со место на раѓање во Република Македонија,а македонскиот јазик како мајчин го пријавиле     68 849   Македонци. 

прилози од AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS

 

AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTICS 2011 Census of Population and Housing List of tables
Australia (0) 7687808.6 sq Kms Find out more:
            Ancestry
P08 ANCESTRY(a) BY BIRTHPLACE OF PARENTS  Birthplace of Parents
Count of responses and persons (excludes overseas visitors)
Both parents Father only Mother only Both parents Birthplace Total
  born overseas born overseas born overseas born in Australia not stated(b) responses(c)
Macedonian 69.432 7.501 3.462 10.985 2.191 93.571

P13 LANGUAGE SPOKEN AT HOME(a) BY SEX (1 of 2)   Sex
Count of persons      
       
       
       
  Males Females Persons
       
Macedonian 34.305 34.539 68.849

P09 COUNTRY OF BIRTH OF PERSON(a) BY SEX  Sex
Count of persons
  Males Females Persons
Macedonia 20.152 20.071 40.222

2006

 

 Според пописот од 2006 година извршен од Australian Bureau of Statistics, во Австралија живееле 83 983 македонски иселеници со место на раѓање во Република Македонија,а македонскиот јазик како мајчин го пријавиле     67 883  Македонци. 


 2001

Според пописот од 2001 година извршен од Australian Bureau of Statistics, во Австралија живееле 81 898 македонски иселеници со место на раѓање во Република Македонија,а македонскиот јазик како мајчин го пријавиле     71 994 Македонци.

 За поподробни информации можете да се обратите на

 WWW.ABS.GOV.AU, client.services@abs.gov.au или на тел: ++ 61 2 9268 4909, факс: ++ 1 2 9268 4654


 1994

Според извештајот на Заводот за статистика на Република Македонија, заснован на  Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија, во Австралија живееле и работеле вкупно 58 238 македонски државјани:

 Македонци - 57 589

 Албанци - 119

 Турци - 40

 Роми - 177

 Власи - 46

 Срби - 41

 Други - 244

 За подетални информации обратете се на книга 7 на Заводот за статистика на РМ, страна 96 до 106.