Ваш простор - Статистички податоци - Државјанство - Линкови од иселенички организации - Конзуларни претставништа

 

ОФИЦИЈАЛНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА  БРОЈОТ НА МАКЕДОНСКИТЕ ИСЕЛЕНИЦИ ВО СВЕТОТ

                                             Статистички заводи во светот

ЗЕМЈА НАЈГОЛЕМ РЕГИСТРИРАН БРОЈ НА ИСЕЛЕНИЦИ

ГОДИНА

ПОДАТОК ОД:

ПОСЛЕДЕН РЕГИСТРИРАН БРОЈ НА ИСЕЛЕНИЦИ

ГОДИНА

ПОДАТОК ОД:

АВСТРИЈА 22430 попис 2014

Биро за статистика на Австрија

22430 попис 2014

Биро за статистика на Австрија

АВСТРАЛИЈА 93571 попис 2011

Австралиско Биро за Статистика

93571 попис 2011

Австралиско Биро за Статистика

АЗИЈА 210 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

210 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

АФРИКА 78 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

78 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

БЕЛГИЈА 10667 01-01-2006

Завод за статистика на Кралството Белгија

10667 01-01-2006

Завод за статистика на Кралството Белгија

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 1596 попис 1991

Завод за статистика на Босна и Херцеговиа

447 Пописот извршен во 1994 година од страна на Министерството за надворешни работи на Република Македонија
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА 2882 попис 2014

Завод за статистика на Велика Британија

2882 попис 2014

Завод за статистика на Велика Британија 

 ГЕРМАНИЈА 67147 податок од 2011

Сојузниот завод за статистика во Визбаден

67147 податок од 2011

Сојузниот завод за статистика во Визбаден

ДАНСКА 3815 попис 2008

Завод за статистика на Кралство Данска

3007 Податок            1-1-2006 година од страна на Кралството Данска
ИТАЛИЈА 92919 податок од 2010

Завод за статистика на Италија

82209 податок од 2012

Завод за статистика на Италија

КАНАДА 36985 попис 2011

Статистика Канада

36985 попис 2011

Статистика Канада

НОВ ЗЕЛАНД 717 попис 2013

Завод за статистика на Нов Зеланд

717 податок 2013          

Завод за статистика на Нов Зеланд

НОРВЕШКА 3136 податок од 2007           

 Биро за Статистика на  Кралството Норвешка

2425 податок од 2014

 Биро за Статистика на  Кралството Норвешка

ПОЛСКА 316 31.12.2008

Завод за статистика на Полска

193 31.12.2011

Завод за статистика на Полска

РОМАНИЈА 1264

попис 2011

Завод за статистика на РОМАНИЈА

1264

попис 2011

Завод за статистика на РОМАНИЈА

РУСИЈА 492 попис 2010

Завод за статистика на Руската федерација

492 попис 2010

Завод за статистика на  Руската федерација

САД 43783 Пописот од 2000г Биро за попис на САД 43783 Биро за попис на САД
СЛОВАЧКА 4600

попис 2004

Завод за статистика на  Словачка

623

попис 2011

Завод за статистика на  Словачка

СЛОВЕНИЈА 7618 попис 2011

Заводот за статистика на Словенија 

1009 попис  2002

Заводот за статистика на Словенија 

СРБИЈА 47200 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

22755 попис 2002

Заводот за статистика на Р.Србија

ТУРЦИЈА 1773 попис  2013

 Биро за Статистика на Република Турција

1773 попис  2013

 Биро за Статистика на Република Турција

ФРАНЦИЈА 2300      2005

 Биро за Статистика на

2300      2005

 Биро за Статистика на

УНГАРИЈА 153             2014

 Биро за Статистика на Унгарија

153      2014

Биро за Статистика на Унгарија

ФИНСКА 676

2009

Завод за статистика на Финска

228 2013 

Завод за статистика на Финска

ХОЛАНДИЈА 1091 попис 2012

Завод за статистика на Кралство Холандија

856 попис 2013

Завод за статистика на Кралство Холандија

ХРВАТСКА 4138 попис 2011

Завод за статистика на Република Хрватска

4138 податок 2011

Завод за статистика на Република Хрватска

ЦРНА ГОРА 900

попис 2011

Завод за статистика на Република ЦРНА ГОРА

900

попис 2011

Завод за статистика на Република ЦРНА ГОРА

ЧЕШКА 2068 2009

Завод за статистика на Република Чешка

2068 2009

Завод за статистика на Република Чешка

ШВАЈЦАРИЈА 61288 попис 2011

Завод за статистика на Швајцарија

61288 попис 2011

Завод за статистика на Швајцарија

ШВЕДСКА 7087 попис 2011

Завод за статистика на Кралство Шведска

7087 податок 2011

Завод за статистика на Кралството ШВЕДСКА

ОСТАНАТИ 100 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

100 попис 1994

Министерството за надворешни работи на Република Македонија

ВКУПНО

523 000

 

 473 785