Бизнисмени - Научници - Спортисти - Иселеници инвеститори - Уметници - Политичари - Професионалци - Иселеници повратници

Истакнати професионалци од Македонија

Ник Димитриевски

Кратка биографија
Ник Димитриевски, роден во Скене, Шведска во 1975, докторант по даночно право на факултетот за бизнис, економија и право на Универзитетот во Гетеборг.

Главни области на интерес
Шведско даночно право, меѓународно даночно право и меѓународно право.

Образование
2001 год, Магистер по право, Лунд Универзитет, Правен факултет, Шведска.
Дипломска теза: Проблемите во испитувањето што се однесува на оданочување на добивки од слични компании.

Вработување:
Докторант по Даночно право
Службеник за жалби/ Даночник: Одделение за жалби за поединци (Гетеборг)/Шведска даночна агенција.
Набљудувач на избори за областа Маркс, Шведска.


Научни асоцијации:
Член на ИФА – Меѓународна Фискална Асоцијација

Владини комитети:
Министерство за финансии: Комитет за даночење на спорт

Истражувачки проект/работен наслов:
Даночење на напрофитни организации. Супервизор проф. Роберт Палсон
Непрофитните организации (НПО) се помеѓу централните институции за социјални и културни активности во Шведска. Во последните 70 години на импреисвниот раст на скалата на непрофитните организации значи дека важноста на овие организации континуирано расте.

Даночната основица за НПО во Шведска е пониска отколку кај фирмите. Причина за рестрикцијата на даночната основица е социјална, културна и политика на работење за поддршка на различни активности со општествени цели.

Шведскиот закон за днаочење на приходите на НПО се базира на моделот на „општествена цел“. Овој модел се фокусира на јавноста акцентирајќи ги активностите на организациите. Доколку организацијата е даночно изземена, таа сеуште може да продолжи со извесен трговски или деловен приход којшто е пред се се однесува на „општествена цел“ што е основа за даночно ослободување на организациите.

Социјалниот, економскиот и културниот развој на Шведска во минатата деценија беше предизвик за традиционалната функцијата на НПО. НПО со „општествена цел“ да ги помогне спортските активности е една од најголемите групи на НПО-ата во Шведска и на нивната експанзија со активности во деловниот сектор иницира прашања за разликите помеѓу деловните приходи и неделовните приходи/профитен и непрофитен сектор.
Моите докторантски тези ексклузивно се фокусираат на даночниот режим на приходите на НПО и имаат за цел да дадат еднаква слика за даночниот закон на приходи и на case law во однос на НПО воопшто и НПО со „општествена цел“ за поттикнување особено на спортските активности. Ова овозможува истражување на различни прашања како што се; како е дефиниран критериумот за даночно ослободување во Шведска на „општествената цел“? Каква е разликата помеѓу деловниот сектор и неделовниот сектор? Која е разликата помеѓу деловен приход и неделовен приход? Кои принципи се применуваат за рестрикција на даночната основица? Кои околности ги поттикнуваат законодавците во одлучување кој приход да го вклучат во даночната основица, а кој да го исклучат.

Курсеви:
Даночен закон и даночење на друштва, на училиштето за бизнис, економија и право на Универзитет Лунд, Шведска. Даночен закон и даночење на друштва на универзитетскиот Колеџ во Борас, Шведска.

Избор на јавни презентации
2002 година Шведска даночна агенција. Говор: Проблеми на евидентирање во однос оданочување на затворени друштва.
2003 година Симпозиум на Нордискиот Совет за даночни истражувања во Ванајанлина, Финска. Говор: Даночење на НПО.
2004 година Архус-Лунд (Данска/Шведска) - даночна мрежа, Данска. Говор: Можности на Шведската Даночна агенција за евалуација на бенефит.
2005 година Архус/Лунд – даночна мрежа, симпозиум во Гетеборг, Шведска. Говор: Спортот како шоу бизнис и шведските правила за даночно ослободување на непрофитни организации.
2006 година Симпозиум на Нордискиот Совет за даночно истражување во Билунд, Данска. Говор: правила за даночно ослободување во однос на непрофитните организации во општествата што се менуваат.
2007 година Гостин предавач на Универзитетот Карлштад. Говор: Комитет за данок на спорт и правила за даночно ослободување во општествата што се менуваат.

Универзитет
Член на Борд. Совет на докторанти на Школата за Бизнис, економија и право на Универзитетот во Гетеборг.

Друго
Назначен за специјален претставник на Советот на докторанти на Факултетот за бизнис, економија и право во Советот на доктранти на Универзитетот во Гетеборг.
Назначен од Бордот за благајник на Советот на докторанти на Училиштето за бизнис, економија и право на Универзитетот во Гетеборг.


Членства вон факултетот
Член на здружението за даночно право на Гетеборг.
Член на здружението Лутакс на Правниот факултет на Лунд универзитетот.
Член на Torgny Segerstedts Minne Foundation фондацијата
Член на здружението на ОН на Шведска.

Публикации на шведски јазик
1. Дипломска работа: Проблеми на докажување во врска со даночење на бенефити од затворени друштва Лунд Универзитет, Правен факултет, Шведска 2001 година www.jur.lu.se .
2. Проблеми на докажување во врска со даночење на бенефити од затворени друштва.
3. Можности на шведската даночна агенција за корекција на евалуацијата на бенефити. 2004 www.retttid.dk
4. Можности на шведската даночна агенција за корекција на евалуацијата на бенефити.
5. Спортот како шоу бизнис и шведските даночни правила за даночно ослободување во однос на НПО, 2005.

Dimitrievski Nick Doktorand

CURRICULUM VITAE

Brief Biography


Nick Dimitrievski, born in Skene, Sweden in 1975, PhD candidate in Tax Law at the School of Business, Economics and Law, Göteborg University.Key Areas of Interest


Swedish Tax Law, International Tax law and International Law.Education


2001 Master of Laws (LL.M). Lund University, Faculty of Law, Sweden.


Graduate Thesis: Problems of proof concerning taxation of benefits from close companies.Employment


PhD candidate in Tax Law


Appeals Officer / Tax Examiner: Appeals Division for Individuals (Göteborg) / Swedish Tax Agency (Skatteverket).


Election Observer in Marks County (Marks kommun), Sweden.Scientific Associations


Member of IFA, the International Fiscal Association.


Member of the DC Tax Law Network. Established on behalf of the European Association of Tax Law Professors (EATLP).Governmental Committees


Ministry of Finance: Sports Taxation Committee.Research project / Working title: Taxation of Non-profit organizations. Supervisor: Professor of Tax Law, Robert Påhlsson.


Non-profit organizations (NPOs) are among the central institutions for social, cultural and political activities in Sweden. The last 70 years of impressive growth in the scale of the non-profit sector means that the importance of these organizations are continuously increasing.The income tax base for NPOs in Sweden is narrower than that for business firms. The reason for the restriction of the tax base is the social, cultural and political policy to support different activities with a public purpose.The Swedish income tax law regarding NPOs is based on a “public purpose” model. This model focuses on the public purpose underlying the organizations activities. If the organization is recognized as tax exempt, it still may carry on with some trade or business income that is substantially related to the “public purpose” that is the basis for the organizations exemption.The social, economic and cultural progress in Sweden the past decade have challenged the traditional function of the NPOs. NPOs with the public purpose to pursue sport activities is one of the largest groups of NPOs in Sweden and their expansion of activities into the business sector has raised borderline questions about the distinction between business income and non-business income / business sector and non-profit sector.My doctoral thesis focuses exclusively on the NPOs income tax regime, and aims to provide a unequivocal picture of the income tax law and the case-law concerning NPOs in general and NPOs with the public purpose to pursue sport activities in particular. This enables an examination of various questions such as; how are the criteria for tax exemption defined in the Swedish case-law. How is the “public purpose” defined? What is the distinction between the business sector and the non-profit sector? What is the distinction between business income and non-business income? What principles are to be applied in restricting the tax base? What considerations underpin the legislators decision as to which income to include in the tax base and which to exclude.Courses Taught


Tax Law and Company Taxation (Skatterätt I) at School of Business, Economics and Law, Göteborg University, Sweden.


Tax Law and Company Taxation (skatterätt I) at University College of Borås, Sweden.Selection of Public Presentations


2002 Swedish Tax Agency (Skatteverket). Speech: Problems of evidence concerning taxation of benefits from close companies.


2003 Nordic Tax Research Councils Phd Symposium in Vanajanlinna, Finland (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets doktorandseminarium). Speech: Taxation of Non-profit organizations.


2004 Aarhus-Lund (danish/swedish) Tax Network Symposium in Aarhus, Denmark (Dansk-svenska skatterättsnätverket Aarhus-Lund). Speech: The Swedish Tax Agency’s possibility of correcting benefit valuation.


2005 Aarhus-Lund Tax Network Symposium in Göteborg, Sweden (Dansk-svenska skatterättsnätverket Aarhus-Lund). Speech: Sport as show business and the swedish tax exempt rules concerning Non-profit organizations.


2006 Nordic Tax Research Councils Phd Symposium in Billund, Denmark (Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådets doktorandseminarium). Speech: Tax exempt rules - concerning Non-profit organization - in a changing society.


2007 Guest lecturer at Karlstad University. Speech: Sports Taxation Committee and tax exempt rules in a changing society.University Service


Member of the Board. Council of Doctoral students at the School of Business, Economics and Law, Göteborg University.Other Appointments


Appointed by the Board as Special Representative of the Council of Doctoral students at the School of Business, Economics and Law to the Council of Doctoral students at Göteborg University.


Appointed by the Board as Treasurer of the Council of Doctoral students at the School of Business, Economics and Law, Göteborg University.Assignments outside the Faculty


Member of Tax Law Association of Göteborg (Skatterättsliga klubben i Göteborg).


Member of LuTax association of Lund University, Faculty of Law (Lutax/Juridicum).


Member of the Torgny Segerstedts Minne Foundation (Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne).


Member of United Nations Association of Sweden (Svenska FN-Förbundet).List of Publications in swedish


1. Graduate Thesis: Problems of proof concerning taxation of benefits from close companies. Lund University, Faculty of Law, Sweden, 2001. www.jur.lu.se


2. Problems of proof concerning taxation of benefits from close companies. Skattenytt 2001, s. 643 ff.


3. The Swedish Tax Agency’s possibility of correcting benefit valuation. Retsvidenskabeligt Tidsskrift, 2004. www.retttid.dk.


4. The Swedish Tax Agency’s possibility of correcting benefit valuation. Institutet för Utländsk Rätt. Nr 10, 2004.


5. Sport as show business and the swedish tax exempt rules concerning Non-profit organizations. Institutet för Utländsk Rätt. Nr 9, 2005.SkatterättAdress Box 650


Postadress 405 30 GÖTEBORG


Besöksadress Vasagatan 1


Tjänsterum C511Telefon 031-786 1260


Telefax


MobiltelefonE-post


Nick.Dimitrievski(at)law.gu.se